Проектирай бъдещето с нас

проектирай бъдещето с нас

адрес

гр. Пловдив
ул. “Иларион Макариополски” 7

Работно време

Понеделник – Петък:
9:00 – 17:00

телефон

+359 88 827 60 41

Имейл

office@geogroup-bg.com

УСЛУГИ 

Геодезически измервания

Геодезически заснемания за проектиране, изготвяне на ПУП, на фасади на сгради, вертикално планиране, отразяване на изменения в кадатсралната карта.

 

Инвестиционни проекти

Проекти за вертикално планиране, трасировачни проекти, картограми на земните маси, нивелетни проекти за улици.

Строителен контрол

При изпълнението на всеки стротелен обект има нужда от прецизно определяне местоположението и нивото на елементите от строителството.

Кадастрални карти

Образуване на нови имоти в кадастралната карта;
Изработване на скица проект за делба, обединяване или друга промяна в имота;

Трасиране

Трасиране на осова мрежа, урегулирани и неурегулирани поземлени имоти, линейни съоръжения, оси на сграда, строителна линия.

GPS измервания

Прецизни GPS измервния, GPS мрежи с местно предназначение, GPS мрежи за изследване на деформации, GPS мрежи при проектиране на пътища и ЖП линии.

Изследване на деформации

Проектиране, изграждане и измерване на високоточна пространствена мрежа;
Обработка и анализ на резултатите в табличен и графичен вид.

Регулация

Създаване или изменение на Подробен Устройствен План (ПУП) в
частност план за регулация;
Трасировъчен карнет на дворищна регулация;
Измерване на площта на урегулиран поземлен имот.

Реализираме вашата идея в завършен проект