услуги

ПРОЕКТАНТСКИ УСЛУГИ

Мениджмънт

За да сме полезни на своите клиенти в процеса на проектиране и изпълнение, предлагаме следните услуги и консултации.

Управление

Организиране на инженерно-геоложки проучвания – здравина на почвата, дълбочина на фундиране, подземни води.

Планиране

Всяко успешно бизнес начинание стартира с успешното планиране. Ние изминаваме пет важни стъпки към успеха.

Инвеститорски контрол

При възлагане на Инвеститорски контрол от Клиента GEOGROUP изпълнява или участва при изпълнението на всички или част. 

Консултиране

В работата ни с различни български и чуждестранни инвеститори и предприемачи изникна нуждата от.

 

Инвестиционни проекти

Контролира качеството на работа  на Главния изпълнител при изпълнение на  строително-монтажните работи. 

архитектурно заснемане

Заснемаме и изчертаваме съществуващи обекти според нуждите на Инвеститора. За целта ползваме последно поколение техника за лазерно измерване на облаци от точки и георефериране.

 

Обследване на сгради

Правим проучване и създаваме анализ на изходните данни и потенциалните възможности за възложения обект.

ГЕОДЕЗИЧЕСКИ УСЛУГИ

Геодезически измервания

Геодезически заснемания за проектиране, изготвяне на ПУП, на фасади на сгради, вертикално планиране, отразяване на изменения в кадатсралната карта.

ТРАСИРАНЕ

Трасиране на осова мрежа, урегулирани и неурегулирани поземлени имоти, линейни съоръжения, оси на сграда, строителна линия.

 

Инвестиционни проекти

Проекти за вертикално планиране, трасировачни проекти, картограми на земните маси, нивелетни проекти за улици.

GPS ИЗМЕРВАНИЯ

Прецизни GPS измервния, GPS мрежи с местно предназначение, GPS мрежи за изследване на деформации, GPS мрежи при проектиране на пътища и ЖП линии.

 

Строителен контрол

При изпълнението на всеки стротелен обект има нужда от прецизно определяне местоположението и нивото на елементите от строителството.

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДЕФОРМАЦИИ

Проектиране, изграждане и измерване на високоточна пространствена мрежа;
Обработка и анализ на резултатите в табличен и графичен вид.

КАДАСТРАЛНИ КАРТИ

Образуване на нови имоти в кадастралната карта;
Изработване на скица проект за делба, обединяване или друга промяна в имота.

 

РЕГУЛАЦИЯ

Създаване или изменение на Подробен Устройствен План (ПУП) в
частност план за регулация;
Трасировъчен карнет на дворищна регулация.
Измерване на площта на урегулиран поземлен имот.